Szerző: Hamas 1988. augusztus 18.Hamas Charta

Hamas Charta

 

Szerző: Hamas 1988. augusztus 18.

 

hamasz-fatah

Hamasz Alapokmány (Covenant), 1988

Az Iszlám Ellenállás Alapokmánya 1988. augusztus 18.
A Legkönyörületesebb Allah Nevében

„Ti vagytok a legjobb közösség, amely létrejött az embereknek. Megparancsoljátok azt, mi helyénvaló, és megtiltjátok azt, ami elvetendő, és hisztek Allahban. Ha az Írás birtokosai is hinnének, az bizony jobb lenne számukra. Akadnak köztük hívők, de a legtöbben gonoszok közöttük. Soha nem nem tesznek bennetek [komoly] kárt, csupán vesződséget [okoznak nektek]. Ha ellenetek harcolnak, [hamarosan] a hátukat fordítják felétek és [majdan] nem segít rajtuk senki. Megaláztatás lesz az ő osztályrészük, kerüljenek bárhol is a [hívők] kezébe, kivéve azokat, akiket Allah és [ezeknek] az embereknek a kötése [védelmez]. És vonják magukra Allah haragvását és sújtsa őket szegénység. Azért [sújtsa] őket [mind]ez, mert nem hittek Allah jeleiben és jogtalanul megölték a prófétákat. És azért mert lázadoztak, és [Allah parancsait] áthágták.” (Al-Imran, Imrán nemzetsége – 109-111).

„Izrael addig fog létezni, amíg az Iszlám el nem pusztítja, mint ahogy másokat is elpusztított már korábban” (A szent emlékű mártír, Hassan al-Banna imám).

„Az iszlám világ lángokban áll. Mindenki ragadjon meg valamennyi vizet, akármilyen keveset is, hogy kiolthassa a tüzet, és ne várjon másokra.” (a szent emlékű Sheikh Amjad al- Zahawi).

A Legkönyörületesebb Allah Nevében

Bevezetés
Áldassék Allah neve, akihez segítségért, megbocsátásért, irányításért, és támogatásért folyamodunk; Allah áldd meg a prófétát és adj néki üdvösséget, csakúgy mint a társainak és támogatóinak, és azoknak, akik megőrizték az üzenetét, és kivitelezték a törvényeit – örökkévaló imádságok és üdvösség, amíg csak a föld és a mennyország létezik. Továbbá:

Óh, Emberek

A szenvedések tengeréből, a hívő szívek dobbanásából, a megtisztított karból; a kötelességtudatból, és Allah parancsának megválaszolásaképpen, a népet összehívó szó elhangzott, amely Allah követésére szólít fel, mi alapján (a hívők) eltökélten betöltik életük értelmét, hogy felülkerekedjenek minden akadályon, és hogy minden a célhoz vezető úton található nehézségen átküzdjék magukat. Az állandó felkészülés folytatódik Allah ügyéért, csakúgy, mint az élet és minden, ami fontos feláldozására való készenléttel egyetemben.

Így hát létrejött (a mozgalom) magja, ami elkezdte kitaposni útját a remények és elvárások háborgó tengerén, a belső és külső kívánalmakon és vágyakozásokon, a bajokon és akadályokon, a szenvedéseken és kihívásokon át.

Mikor eljött az ideje, a mag növekedésbe kezdett, a növény gyökeret eresztett a valóság talajában, messze a múló szenvedélyektől és gyűlöletes sietségtől. Létrejött az Iszlám Ellenállási Mozgalom, hogy a Teremtő ügyének érdekében végrehajtsa szerepét, karöltve mindazokkal, akik Palesztina felszabadításáért küzdenek. Harcosainak lelke találkozott mindazon harcosok lelkével, akik azóta, hogy a Próféta (Allah áldja és könyörüljön rajta) társasága meghódította Palesztinát, annak földjén feláldozták, és feláldozzák életüket mind a mai napig.

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom (HAMASZ) eme Alapokmánya tisztázza a kilétét, felfedi az identitását, körvonalazza a álláspontját, elmagyarázza a céljait, megemlíti a reményeit, és felhív a támogatására, elfogadására, és a belépésre. A zsidók elleni küzdelmünk hatalmas és nagyon komoly. Minden őszinte erőfeszítésre szüksége van. Ez egy lépés, amit elkerülhetetlenül más lépések kellenek, hogy kövessenek. A Mozgalom nem más mint egy csapat, amit a hatalmas arab és iszlám világ más és más csapatainak is támogatniuk kell, amíg az ellenséget leigázzuk, és Allah győzelmét kivívtuk.

Allah írásban rendelte el: „Bizony, győzni fogtok, én és a küldötteim!” Allah erős és hatalmas. (The Dispute, A Vas, 58:21).

Mondd: „Ez az én utam. Nyilvánvaló bizonyíték alapján hívlak [benneteket] Allahhoz én, és aki követ engem. Dicsőség Allahnak. Én nem vagyok pogány a pogányok között.” (Joseph, József, 12:108)

Az Al-Mua’j: c1 (szerint) a Hamasz erőt és bátorságot (jelent).
A Mozgalom definíciója

Ideológiai kiinduló pontok

1. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom: A Mozgalom programja az Iszlám. Ebből meríti az eszméit, a gondolkodási módját, valamint az univerzum, élet és az ember megértését. Ebből fakad minden ítélete és hozzáállása, és ez adja az inspirációt lépéseihez.

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom Kapcsolata a Muzulmán Testvériség Csoporttal:

2. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom egyike a Muzulmán Testvériség palesztini szárnyainak. A Muzulmán Testvériség Mozgalom egy univerzális szervezet, ami a modern idők legnagyobb iszlám mozgalma. Jellemzi az iszlám élet, kultúra, hitvallás, politika, gazdaság, oktatás,

page2image19808

társadalom, igazság és igazságszolgáltatás, az Iszlám terjesztése, oktatás, művészet, információ, az okkult tudománya, és az Iszlámra való áttérés mély megértése, pontos felfogása, és teljeskörű elfogadása.

Felépítés és formáció

3. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom alapstruktúráját olyan muzulmánok alkotják, akik fogadalmat tettek Allahért, akihez igaz szívvel imádkoznak, – „Egyedül az imádkozásért hoztam létre a dzsinneket és az embereket” – akik tudják, hogy milyen kötelességekkel viseltetnek maguk, a családjuk, és a hazájuk iránt. Félik Allahot, és emelik a dzsihád zászlaját elnyomóik ellenében, hogy megtisztíthassák a földet és a népet a tisztátalanságtól, rosszindulattól, és gonoszságtól.

„De nem! Mi az Igazságot hajítjuk a hamisságra és szétloccsantja a velejét és íme az semmivé lesz máris. Jaj nektek azért, amit állítotok!” (Prophets, A Próféták, 21:18)

4. cikkely

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom minden muzulmánt üdvözöl, aki elfogadja hitét, az ideológiáját, követi a programját, megtartja a titkait, valamint szeretne a soraiba tartozni, és véghezvinni a kötelességét. Allah minden bizonysággal meg fogja jutalmazni őket.

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom ideje és kiterjedése:

5. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom időbeli kiterjedése: Az Iszlám, mint életforma elfogadásával, a Mozgalom visszanyúlik az iszlám üzenet megszületéséig, az igaz ősökhöz, Allahhoz mint célhoz, a Prófétához mint példához, és a Koránhoz, mint alkotmányhoz. A térbeli kiterjedése pedig bárhol, ahol muzulmánok vannak, akik elfogadják az Iszlámot, mint életútjukat, bárhol is legyenek a földkerekségen. Tehát kiterjed a föld mélységeibe, és felér a mennyekbe.

„Vajon nem láttad-e, hogyan élt Allah példabeszéddel és egy jó szóról? Olyan az, mint egy jó fa, amelynek szilárd a gyökere, s az ágai az égbe [nyúlnak], [és] Allah engedelmével mindenkor gyümölcsöt hozott. Allah példabeszédekkel él az embereknek, talán hallgatnak az intő szóra.” (Abraham, Ábrahám, 14:24-25)

A mozgalom jellemzői és függetlensége:

6. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom egy megkülönböztetett palesztin mozgalom, mely hű Allahhoz, és aminek az Iszlám az életútja. Azért küzd, hogy Palesztina minden egyes centimétere felett felvonja Allah zászlaját, hogy az Iszlám uralma alatt minden más vallás biztonságban együtt tud létezni biztonságban, ami az életüket, a javaikat, és jogaikat illeti. Az Iszlám hiányában a viszály és az elnyomás terjedni fog, a gonosz győzedelmeskedik, szakadárság (schism), valamint háborúk fognak kitörni.

Mily találó volt a muzulmán költő, Mohamed Ikbal, amikor ezt írta:

„Ha a hit elvész, nincs biztonság, és nincs élete annak, aki nem követi a vallást. Aki elfogadja a vallás nélküli életet, a pusztítást vette élettársul.”

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom egyetemessége:

7. cikkely

Annak a ténynek köszönhetően, hogy azok a muzulmánok, akik hűek az Iszlám Ellenállási Mozgalomhoz, az egész világon szaporodnak, támogatják céljait, valamint hozzájárulnak a küzdelmének a fokozásához, a mozgalom univerzális jellegű. (A mozgalom) eme cél érdekében jól fel van szerelkezve, köszönhetően az ideológiája tisztaságának, valamint a céljai nemességének és nagyszerűségének.

A Mozgalmat ebből a szemszögből kell megítélni, és elismerni a szerepét. Aki megtagadja a jogát, nem támogatja, valamint nem vesz tudomást a tényekről, akár szándékosan, akár nem, előbb utóbb rá fog ébredni, hogy az események maguk alá gyűrték, és a hozzáállásában nincsen semmi logika. Az embereknek mindenképpen tanulniuk kell a múlt példáiból.

A közvetlen rokon igazságtalansága nehezebben viselhető, mint a lesújtó indai kard.

„Leküldtük hozzád az Írást az Igazsággal, hogy bizonyítsa azt, ami az írásból előtte volt és [hitelességet] tanúsítsa. Ítélkezz hát közöttünk aszerint, amit Allah leküldött. Ne kövesd az ő kényüket, [eltérve] attól, ami az igazságból eljött hozzád! Mindenki számára kijelöltük a cselekvés [egy meghatározott] zsinórmértékét és egy meghatározott utat. Ha Allah úgy akarta volna, akkor egyetlen közösséggé tett volna benneteket, de [különböző közösségekre osztott szét], hogy [ekképpen] tegyen próbára titeket, abban, amit [a kinyilatkoztatásból adott nektek]. Versengjetek hát a jócselekedetekben! Mindannyian Allahhoz fogtok [majdan] visszatérni. És akkor majd ő közölni fogja veletek, hogy min különböztetek össze [az evilágon]. (The Table, Az Asztal, 5:48)

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom a cionista megszállók ellen küzdő láncolat egyik láncszeme. Ez egészen 1939-ig, Izz al-Din al Kissam mártírnak, és a katonatársainak – a Muzulmán Testvériség tagjai – felemelkedéséig nyúlik vissza. Tagjává vált egy láncolatnak, aminek része volt a palesztinok és a Muzulmán Testvériség 1948-as küzdelme, valamint Muzulmán Testvériség 1968-ás és azt követő dzsihád tevékenysége.

Mitöbb, ha a láncolat tagjai távol is vannak egymástól, és ha az akadályok, amiket a cionisták kiszolgálói helyeztek el, gátolják a harcosok küzdelmének folyamatát, az Iszlám Ellenállási Mozgalom Allah ígéretének a megvalósítására vágyik, akármennyi időt is vegyen ez igénybe. A próféta, Allah áldja és könyörüljön a lelkén, mondta:

„Az Ítéletnap nem fog elérkezni, amíg a muzulmánok meg nem küzdenek a zsidókkal (megölik a zsidókat), amikor a zsidó a fák és kövek mögé fog bújni. És a kövek és a fák meg fognak szólalni, hogy Óh Muzulmánok, Óh Abdullah, egy zsidó van mögöttem, gyere, és öld meg. Mindössze a Gharkad fa (nyilvánvalóan egy faféleség) nem fogja ezt megtenni, mivel ez a zsidók egyik fája.” (al-Bukharihoz és a Muzulmánhoz kapcsolódóan).

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom szlogenje:

8. cikkely:

Allah a célja, a Próféta a példaképe, a Korán az alkotmánya: útja a dzsihád, és a halál Allah ügyéért a legnagyszerűbb vágya.

Célok

Ösztönzések és célok:

page5image3496

9. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom most egy olyan időpontban létezik, amikor az Iszlám eltűnt az életből. A szabályok megrázkódtak, az eszmék felborultak, az értékek megváltoztak, és gonosz emberek kerültek hatalomra, az elnyomás és sötétség győzedelmeskedett, a gyávák pedig tigrisekké váltak: az anyaföldeket ellopták, népeket szórtak szét, és arra kényszeríttették őket, hogy a világ minden táján bolyongjanak, az igaz állapotok eltűntek, és a hamis állapotok foglalták el a helyüket. Semmi sem maradt a megfelelő helyén. Tehát amikor az Iszlám nincs jelen, minden megváltozik. Tehát az ösztönzés egy ilyen helyzetből fakad.

Tehát a célokról: A hamis ellen küzdenek, hogy legyőzzék és leigázzák, hogy az igazság felülkerekedhessen, hogy hazákat visszaszerezzenek, hogy a mecsetekből hallatszon a müezzin hangja, amint kikiáltja az iszlám állam létrehozását, hogy az emberek visszatérjenek a megfelelő helyükre, és Allah a segítőnk.

„… Ha Allah nem tartotta volna vissza az embereket – egyeseket mások által -, akkor bizony a földet elborította volna a romlás. Allah azonban kegyes az ő teremtményei iránt.” (The Cow, A Tehén, 2:251)

10. cikkely:

Miközben az Iszlám Ellenállási Mozgalom töri az útját, teljes erejével támogatni fogja az elnyomottakat, és segíteni az megbántottakat (wronged). Minden erejét latba veti, hogy felszínre hozza az igazságot és legyőzze az igazságtalanságot, szóban és tettben, itt, és mindenütt, ahová csak befolyása elér.

Stratégiák és módszerek

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom stratégiái: Palesztina egy Iszlám Waqf: 11. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom hiszi, hogy Palesztina földje egy Iszlám Waqf (Iszlámnak szentelt terület), ami a jövő muzulmán generációké ítéletnapig. Sem egészben, sem részben nem szabad feladni. Sem egy arab ország, vagy az összes arab ország, sem egy király vagy elnök, vagy az összes király és elnök, sem egy szervezet, vagy az összes, legyen akár palesztin akár arab, rendelkezik ezzel a joggal. Palesztina az Iszlám Waqf része, amit az

page5image19680

ítéletnapig a muzulmánok nemzedékeinek szenteltek. Tehát ki állíthatja, hogy az ítéletnapig képviselheti a muzulmán generációkat?

Ez a törvény az, mely az iszlám sharián belül Palesztinát kormányozza, csakúgy mint bármi más földet, amit a muzulmánok erővel meghódítottak, mivel (az Iszlám) hódítások korában, a muzulmánok az ítéletnapig az elkövetkezendő muzulmán nemzedékeknek szentelték ezeket a földeket.

Ez így történt: Amikor az iszlám hadseregei meghódították Szíriát és Irakot, küldöttséget szalasztottak Umar bin-el-Khatabhoz, a muzulmánok kalifájához, és megkérdezték tőle, hogy mi legyen a meghódított földeknek a sorsa- osszák-e fel a katonák között, vagy pedig hagyják meg a tulajdonosaiknak, vagy esetleg valami más? Miután Omar bin-el-Khatab, a muzulmánok kalifája beszélt a próféta társaival, Allah áldja és könyörüljön a lelkén, úgy döntött, hogy hagyják a területet a tulajdonosaik kezében, akik hasznát veszik a gyümölcseinek. Ugyanakkor a föld valós tulajdonjogáról, és a földről azt a döntést hozták, hogy az ítélet napjáig a muzulmán nemzedékeknek kell szentelni. Akik a földön élnek, csak azért vannak ott, hogy gyümölcseit élvezzék. Ez a Waqf addig fog létezni, amíg a föld és a mennyek léteznek. Bármiféle Palesztinát érintő, az iszlám sháriának ellentmondó módszerérvénytelen.

„Bizony, ez a kétségtelen igazság.” (The Inevitable, A bekövetkező, 56:95).

A haza és nacionalizmus a Palesztin Iszlám Ellenállási Mozgalom szemszögéből: 12. cikkely:

A nacionalizmus az Iszlám Ellenállási Mozgalom szemszögéből nézve, része a vallásnak. A nacionalizmusban semmi sem fontosabb, vagy mélyebb, mint amikor az ellenség a muzulmán földeket tapossa. Az ellenséggel való szembeszegülés, valamint az visszaverése, minden egyes muzulmán férfinak és nőnek a személyes kötelessége. Egy nő a férje beleegyezése nélkül is elmehet megküzdeni az ellenséggel, csakúgy, mint a rabszolga: nincs szükség a gazdájának az engedélyére.

Ezt semmilyen más rendszerben nem lehet megtalálni. Ez vitathatatlan tény. Ha más nacionalista mozgalmak materialista, emberi, vagy regionális kérdésekhez kötődnek, (akkor) az Iszlám Ellenállási Mozgalom mindezt magába foglalja, valamint a fontosabb elemeket, amik az életét és lelkét képezik. Ez kapcsolatban van a lélek forrásával és az élet adományozójával, és lengeti az isteni zászlót a haza egén, ami erős kötelékkel tartja együtt a földet és a mennyországot.

Ha jön Mózes, és elhajítja a botját, akkor mind a boszorkányság, és a varázslat megsemmisül.

„A jó félreérthetetlenül meg van különböztetve a rossztól: bárki aki megtagadja a rosszat, és elfogadja Allahot, bizonyosan egy erős, megtörhetetlen támaszra tett szert; Allah mindent lát és mindent hall. (The Cow – Verse 256).

Békés megoldások, kezdeményezések, és nemzetközi konferenciák: 13. cikkely:

Kezdeményezések, és az ún. békés megoldások és a nemzetközi konferenciák ellentétben állnak az Iszlám Ellenállási Mozgalom elveivel. Palesztina bármely részének meggyalázása egyenlő a vallás meggyalázásával. Az Iszlám Ellenállási Mozgalom nacionalizmusa része a vallásának. Tagjai ebből táplálkoznak, hogy hazájukban, amiért harcolnak, kitűzhessék Allah zászlaját. „Allah győzedelmeskedik, de a legtöbb ember nincs ezzel tisztában.”

Időnként elhangzik a felhívás egy nemzetközi konferenciára, azzal a céllal, hogy megoldja a (palesztin) kérdést. Vannak, akik elfogadják, vannak, akik elutasítják, különféle okok miatt, míg vannak, akik különféle kikötéseket szabnak részvételük feltételeként. Mivel ismerjük a konferenciák különféle résztvevőit, valamint a múlt- és jelen-béli hozzáállásukat a muzulmán problémához, ezért az Iszlám Ellenállási Mozgalom véleménye szerint ezek a konferenciák nem képesek a követelések beteljesítésére, a jogok helyreállítására, és az elnyomottaknak járó igazságszolgáltatásra. Ezek a konferenciák nem mások, minthogy a hitetlenek döntőbíráskodjanak a muzulmánok földjén. Mikor voltak a hitetlenek igazságosak a hívőkkel?

„A zsidók és a keresztények nem lesznek elégedettek veled, amíg nem az ő vallásukat követed. Mondd: „Allah útmutatása az útmutatás.” Ha [mind]ama tudás után, ami [Allahtól] osztályrészedül jutott, követed az ő kényüket, akkor Allahhal szemben nem lesz sem védelmeződ, sem segítőtársad.” (The Cow, A Tehén, 2:120)

A palesztin kérdés megoldásának csak egy útja van, és ez a dzsihád. Kezdeményezések, javaslatok, és nemzetközi konferenciák csak időpocsékolások, és hiú ábrándozások. A palesztinok okosabbak annál, minthogy elfogadják, hogy a jövőjükkel, jogaikkal, és sorsukkal játszadozzanak. Mint ahogy a dicsőséges Hadithban ** elhangzott:

„Allah földjén Szíria népe a korbács. Végrehajtja bosszúját bárki ellen is akarata szerint. Elképzelhetetlen, hogy a köpönyegforgatók maguk alá gyűrjék a hívőket. Bizonyosan fájdalmasan és remény nélkül fognak pusztulni.”

A három kör:

14. cikkely:

Palesztina felszabadításának a kérdése három körhöz kapcsolódik: a palesztin körhöz, az arab körhöz, és az iszlám köréhez. Minden egyes körnek megvan a maga szerepe a cionisták elleni küzdelemben. Mindegyiknek megvan a saját feladata, és bármelyik körnek az elhanyagolása hatalmas hiba, mely tudatlanságról tesz tanúbizonyságot. Palesztina iszlám terület, a két kiblah (az irány, amerre a muzulmánok imádkoznak) közül az első, a harmadik (iszlám) szent hely, és Mohamed hetedik mennyországba való utazásának a kiindulópontja (pl. Jeruzsálem).

„Dicsőség annak, aki éjszaka utazást tett az ő szolgájával a Szent Mecsetből az igen távoli mecsetbe, amelynek megáldottuk a környékét, hogy mutassunk néki a jeleinkből! Bizony, ő az, aki [mindent] hall és lát.” (The Night Journey, Az éjszakai utazás, 17:1)

Ezen tények miatt, Palesztina felszabadítása minden egyes muzulmánnak, bárhol is légyen, a személyes kötelessége. A problémát ebből a szemszögből kell nézni, és erre minden muzulmánnak rá kellene jönnie.

page7image21840

Abban a pillanatban, amikor ezek alapján közelítjük meg a problémát, amikor a három kör mozgósítja az erőforrásait, a dolgok jelen állása meg fog változni, és közelebb kerülünk a felszabadulás napjához.

„Nagyobb a félelem a szívükben tőletek, mint Allahtól. Ez azért van, mivel olyan nép ez, amely nem ért [semmit].” (The Emigration, Az összegyűjtés, 59:13) „Bizonyosan erősebb vagy mint ők, mivel Allah haragját hozod rájuk. Mivel ők nem óvatos népek.” (The Emigration – verse 13).

A Palesztina felszabadításért vívott dzsihád, mint személyes kötelesség: 15. cikkely:

A napon, amikor az ellenség megszállja a muzulmán földeket, a dzsihád minden egyes muzulmán személyes kötelességévé válik. Tehát mivel a zsidók megszállták Palesztinát, ezért a dzsihád személyes kötelességé vált. Ez megköveteli, a regionális, az arab, és az iszlám szinteken a tömegek iszlám öntudatát. A dzsihád szellemét bele kell nevelni a nemzet szívébe, hogy az emberek szembeszálljanak az ellenséggel, hogy csatlakozzanak a harcosok sorához.

Szükségeltetik, hogy a tudósok, az oktatók, a tanárok, az információ és a sajtó emberei, valamint a művelt tömegek, különösen a fiatalok és az iszlám mozgalmak sejkjei, részesei legyenek (a tömegek) ébredésének. Fontos, hogy alapvető változások történjenek az iskolai tananyagban, hogy eltávolítsák az ideológiai invázió nyomait, ami az orientalisták [keletkutatók.. — A fordító] és misszionáriusok ténykedésének az eredményei, akik beszivárogtak a régióba, miután Szaladin legyőzte a keresztes seregeket. A keresztesek rájöttek, hogy nem képesek legyőzni a muzulmánokat anélkül, hogy először egy ideológiai invázió segítségével megzavarnák a gondolataikat, eltorzítanák az örökségüket, és megsértenék az eszméiket. Csak ezek után tudták támadni a katonáikkal. Mindez lehetővé tette az imperialista inváziót, minek nyomán Allenby kijelentette, miután belépett Jeruzsálembe, hogy „Csak most lett vége a keresztes hadjáratoknak”. Guru tábornok Szaladin sírjánál állt, és ezt mondta: „Ó Szaladin, visszatértünk.” Az imperializmus elősegítette az ideológiai inváziót, és még most is elmélyíti a gyökereit. Mindez lehetővé tette Palesztina elestét.

Tehát szükséges, hogy a muzulmán nemzedékben tudatosítsuk, hogy a palesztin probléma az egy vallási probléma, ennek alapján kell vele foglalkozni. Palesztina szent iszlám helyeknek ad otthont. Itt található az al-Aksza Mecset, ami kapcsolatban áll a mekkai nagy mecsettel, egy megszakíthatatlan kapcsolatban, amíg a mennyek és a föld beszélnek az Isra`-ról (Mohamed éjféli utazása a hét mennyországba), és a Mi’rajról (Mohamed Jeruzsálemből emelkedett a hét mennyországba).

„Egy nap Allah kötelékeiben jobb, mint minden más a világon. Az ember Paradicsombeli helye jobb, mint bármi más a világon. Allah imádójának a tevékenysége jobb, mint bármi más a világon. (As related by al-Bukhari, Moslem, al-Tarmdhi and Ibn Maja).
„Mohamed lelkének az őrzőjéhez esdeklem, hogy Allah ügyéért szeretnék támadni és meghalni, támadni és meghalni, és megint támadni és meghalni.” (As related by al-Bukhari and Moslem).

16. cikkely:

A nemzedékek oktatása:

Szükséges, hogy a régiónkban a muzulmán generációk vallásos oktatásában kövessük az iszlám irányát a Korán kiterjedt tanulmányozásával, a Próféta Szunnájának a tanulmányozásával (tettei és mondásai), és azzal, hogy az iszlám történelmét és örökségét a hiteles forrásokból tanulják. Ezt specializált és művelt embereknek kell csinálni egy olyan tananyagot felhasználva, ami egészséges gondolatokat és hitet ébreszt a muzulmán tanulóban. Mindenellett szükséges az ellenség tanulmányozása tekintetbe véve az emberi és financiális képességeit, gyenge és erős oldalait [the-project.. — A fordító], és meg kell ismerni azokat az erőket, amelyek támogatják és segítik. Szintén fontos, hogy tisztában legyünk a jelen eseményekkel, hogy kövessük hogy mi új, és hogy tanulmányozzuk, és elemezzük ezeknek az eseményeknek a kommentárjait. Kötelességünk tervezni a jelenre és a jövőre, minden színre lépő trendet elemezni, hogy a küzdő muzulmán tudja, hogy mit akar, mi a célja, és hogy tisztában legyen vele, hogy mi is folyik körülötte.

„Fiacskám! Ha az akár egy mustármag súlya is lenne, és legyen egy sziklában, vagy az egekben, vagy a földön, – Allah előhozza azt. Allah éles elméjű és [mindenről] tud. Fiacskám! Végezd el az istentiszteletet és parancsold, ami helyénvaló, és tiltsd meg, ami elvetendő! És viseld türelmesen, ami ért. Így határozott [Ő] szilárdan a dolgokról. És ne fordítsd el az arcodat megvetően az emberekről, és ne járj elbizakodottan a földön. Allah senkit sem szeret, aki öntelt és dicsekvő.” (Lokman, Luqman, 31:16-18).

A muzulmán nő szerepe:

17. cikkely:

A felszabadításért folyó küzdelemben a muzulmán nő szerepe egyáltalán nem csekélyebb, mint a muzulmán férfié. Ők hozzák világra a férfiakat. Nagy szerepet játszanak az új nemzedékek irányításában és oktatásában. Az ellenség tisztában van a nők szerepének jelentőségével. Azon a véleményen vannak, hogyha képesek őket a szándékaik szerint felnevelni, messze az iszlámtól, akkor megnyerték a csatát. Ezért próbálják állandóan elvonni a figyelmüket különféle információs kampányok, filmek, és tananyagok segítségével. Ezeket különféle szervezetek, amikbe beszivárogtak a cionisták lakájai, mint pl. a Szabadkőművesek, a Rotary Klubok, kémszervezetek és mások, mint szabotőrök és aláásók sejtjei. Ezek a szervezetek rengeteg erőforrással rendelkeznek, ami lehetővé teszi nekik, hogy társadalmi szerepükön keresztül elérjék a cionisták céljait, hogy elmélyítsék az eszméiket, amik az ellenség céljait szolgálják. Ezek a szervezetek az iszlám hiányában és a saját népüktől elidegenedve működnek. Az iszlám népnek szembe kell szállnia ezekkel a szabotőrökkel és az összeesküvéseikkel. Azon a napon, amikor az iszlám fogja irányítani az életet, ezek a szervezetek, amelyek iszlám és emberiségellenesek, el fognak tűnni a süllyesztőbe.

18. cikkely:

A harcosok családjában a nők, legyenek akár anyák, akár nővérek, nagyon fontos szereppel bírnak: az ő dolguk, hogy felneveljék a gyermekeket, és hogy beléjük neveljék az iszlámból eredő morális értékeket és gondolatokat. Nekik kell gyermekeiket vallási kötelességeik gyakorlására megtanítani, a rájuk váró harc előkészületeként. Ezért kell nagyon odafigyelni az iskolákra, és a muzulmán lányok tananyagára, mivel csak így lehetnek majd jó anyák, akik tisztában vannak a felszabadítással kapcsolatos szerepükkel

A háztartással kapcsolatban elégséges tudással és megértéssel kell rendelkeznie, mivel a gazdaságosság és a pazarlás elkerülése az egyik előfeltétele a megmaradásunknak a jelenlegi

helyzetben. Észben kell tartania, hogy a pénz olyan mint a vér, nem szabad hagyni elfolyni, hogy a gyermekek és a felnőttek továbbra is élhessenek.

„Bizonyosan, a muzulmán, legyen akár férfi vagy nő, és bármelyik nemnek igaz hívője, a hithű férfi és a hithű nő, az igaz férfi és az igaz nő, a türelmes férfi és a türelmes nő, és az alázatos férfi és az alázatos nő, és bármelyik nem alamizsnát nyújtója, akinek gyakran jut Allah az eszébe; mivel Allah felkészült a megbocsátásra és a nagyszerű ajándékokra.” (The Confederates, A szövetségesek, 33:25).

Az iszlám művészet szerepe a felszabadítási küzdelemben:

19. cikkely:

A művészetnek vannak szabályai és jelzői, melyek alapján meg lehet állapítani, hogy iszlám, vagy pedig iszlám előtti (jahili) művel állunk szemben. Az iszlám felszabadításnak olyan lélekemelő iszlám művészetre van szüksége, ami nemcsak az emberi természet egy oldalát emeli fel, hanem mindet, arányosan, és kiegyensúlyozva.

Az ember egy egyedülálló és csodálatos teremtmény, egy marék agyag, és Allah lehelete. Az iszlám művészet ez alapján közelíti meg az embert, miközben az iszlámot megelőző művészet a testet közelíti meg, előnyben részesítve az agyag összetevőt.

A könyv, a cikk, a falragasz, az igehirdetés, a dolgozat, a népszerű vers, a költői óda, a dal, a színdarab, és mások tartalmazzák az iszlám művészet védjegyeit, akkor ezek az ideológiai mozgósítás részeit képezik, amik a lélek útjának és újjászületésének az eleségeként szolgálnak. Ez egy hosszú, és rengeteg szenvedéssel tűzdelt út. A lélek elunja magát, de az iszlám művészet felrázza az energiát, feléleszti a mozgalmat, és fenséges jelentéseket és megfelelő viselkedést fog előidézni bennük. „Semmi sem tudja a visszahúzódó lelken úgy segíteni, mint egy hangulatból egy másikba való átmenetel.”

Mindezt halálosan komoly, és nem vicc, mivel akik harcolnak, nem viccelnek.

A közös társadalmi felelősség:

20. cikkely:

A muzulmán társadalom egy kölcsönösen törődő és felelős társadalom. A próféta mondta, dicsérjük és imádkozzunk érette, hogy „Áldva vannak a bőkezűek, akár amikor a városban, vagy úton vannak, akik minden vagyonukat összeszedték, és utána megosztották egyenlően maguk között.”

Minden muzulmán társadalomban ennek az iszlám szellemnek kellene uralkodnia. Egy társadalom, mely szembeszáll egy a gonosz nácizmushoz hasonló ellenséggel, ami nem különböztet meg a férfi és a nő között, a gyermekek és az idősek között – ez a társadalom fel van jogosítva az iszlám szellemére. Az ellenségeink a kollektív büntetés módszerei szerint tevékenykednek. Megfosztották a népet a hazájuktól és a tulajdonaiktól, száműzették őket, összetörték a csontjaikat, asszonyokat, gyermekeket, és az idős embereket ölve, akár okkal, akár ok nélkül. Az ellenség internáló táborokat hozott létre, ahol emberek ezreit tartja

embertelen körülmények közepette. ** Mindezek tetejébe házakat rombolnak le, árvákká teszik a gyermekeket, kegyetlen büntetéseket mérnek ki fiatalok ezreire, és arra kényszerítik őket, hogy a legszebb éveiket a börtönök sötétjében töltsék el.

A náci módszereikben a zsidók nem kivételeznek sem a nőkkel, sem a gyermekekkel. Mindenki szívében félelmet akarnak ültetni. Az embereket a megélhetésüknél támadják, kizsarolják a pénzüket, és a becsületükkel játszadoznak. Úgy kezelik az embereket, mintha a legrosszabb háborús bűnösök lennének. Elűzni valakit a hazájából, az a gyilkosság egy formája.

Mindeme cselekmények ellensúlyozásához szükséges, hogy a társadalmi közös felelősség domináljon az emberek között. Az ellenséggel a népnek egy emberként kell szembeszállnia, így egyvalakinek a fájdalmát az egész nép érzi.

21. cikkely:

A kölcsönös szociális felelősség a pénzügyi és erkölcsi segítség kiterjesztését jelenti, mindenki számára, akiknek szüksége van rá, és aki részt vesz a munkák elvégzésében. Az Iszlám Ellenállási Mozgalom tagjainak a tömegek céljait sajátként kell kezelniük. Minden erejükkel ezek beteljesítésén és megőrzésén kell dolgozniuk. Meg kell akadályozniuk bármiféle hazardírozást az eljövendő generációk sorsával, és bármivel, ami veszteséget okozhatna a társadalomnak. Részei a tömegeknek, és a tömegek pedig nekik részeik. Az erősségük az övéké, csakúgy, mint a jövőjük. Az Iszlám Ellenállási Mozgalom tagjainak magukévá kell tenni a nép örömeit és gyötrődéseit, elfogadni a köz követeléseit, és bármely módszert, amivel ezek megvalósíthatóak. A nap, amikor ez a szellemiség eluralkodik, lesz az a nap, amikor a testvériség elmélyül, az együttműködés, a szimpátia, és az egység megerősödik, és a nép egysége megszilárdul, hogy szembeszálljon az ellenséggel.

Az ellenséget támogató erők:

22. cikkely:

Az ellenség már régóta nagy gyakorlattal és precizitással érte el az eredményeit. Számbavették a jelen eseményekre ható tényezőket. Igyekeztek, hogy nagy mennyiségű és jelentős anyagi gazdagságra tegyenek szert, amit az álmaik megvalósítására szántak. A pénzük segítségével magukhoz ragadták a világsajtót, hírügynökségeket, a sajtót, a kiadókat, a sugárzó állomásokat, és másokat. A pénzükkel a világ különböző részein forradalmakat kavartak, azzal a céllal, hogy megvalósítsák a céljaikat, és hogy learassák az ebből származó gyümölcsöket. Ők állnak a francia forradalom, a kommunista forradalom, és a legtöbb más forradalom mögött, amikről itt, meg ott hallunk. Pénzük segítségével titkos társaságokat hoztak létre, mint pl. a Szabadkőműveseket, a Rotary Clubokat, a Lions-t, és másokat, a világ különféle részein, azzal a céllal, hogy szabotálják a társadalmakat, és hogy elérjék a cionista céljaikat. A pénzükön keresztül képesek az ellenőrzésük alatt tartani az imperialista országokat, és sok más ország gyarmatosítására késztetni őket, hogy kihasználhassák az erőforrásaikat, és hogy elterjesszék a korrupciót.

Az ember annyit beszélhet, amennyit csak akar a regionális és a világháborúkról. Ők okozták az első világháborút, aminek a segítségével képesek voltak elpusztítani az Iszlám Kalifátust, (miközben) pénzügyi előnyökre tettek szert, és ellenőrzésük alá vonták az erőforrásokat. Megkapták a Balfour-nyilatkozatot, létrehozták a Nemzetek Ligáját, amin keresztül képesek

page11image23864

voltak uralni a világot. Ők okozták a második világháborút, aminek a keretében nagyon meggazdagodtak a fegyverkereskedelemben, és kitaposták az államuk létrehozásához vezető utat. Ők provokálták ki a Nemzetek Ligájának az ENSZ-re és a Biztonsági Tanácsra való lecserélését, ami lehetővé tette részükre, hogy uralják a világot. Nincs olyan háború, amiben ne lenne benne a kezük.

„A zsidók… … Valahányszor háborúságra gyújtottak tüzet, Allah eloltotta azt. [Csak] abban serények, hogy romlást [idézzenek elő] a földön. Ám Allah nem szereti azokat, akik romlást idéznek elő.” (The Table, Az Asztal, 5:64).

A kapitalista nyugat és a kommunista kelet imperialista hatalmai minden pénzügyi és emberi erőforrásukat latba vetették, hogy segítsék az ellenséget. Ezek az erők egymást váltva teszik ezt. A nap, amikor az Iszlám színre lép, a hitetlenek erői egyesült erővel hívják ki, mivel a hitetlenek egy nemzetet képeznek.

„Ti hívők! Ne kössetek szoros barátságot olyanokkal, akik nem tartoznak közétek! Mindent elkövetnek, hogy zavart okozzanak köztetek és szeretnék, ha szorult helyzetbe kerülnétek. Már a szájuk is elárulta gyűlölségüket, ám még rosszabb az, amit a keblükben rejtenek. Világosan megmagyaráztuk nektek jeleinket/verseinket, ha éltek az eszetekkel.” (The Family of Imran, Imrán nemzettsége, 3:118).

A vers nem véletlenül végződik Allah szavaival, „ha megérted”.

A hozzájuk való állásunk: A. Iszlám mozgalmak:

23. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom tisztelettel és elismeréssel tekint más iszlám mozgalmakra. Ha valamilyen kérdésben el is tér a véleményünk, de más kérdésekben megegyezünk velük. Ezekről a mozgalmakról az a véleménye, hogyha jószándékról és Allah iránti hűségükről adnak tanúságot, akkor a keményen küzdők táborába tartoznak, mivel az Iszlám körein belül cselekednek. Minden egyes személynek megvan a maga feladata és része.

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom az összes ilyen mozgalmat tőkeként kezeli. Vezetésért és útmutatásért imádkozik Allahhoz mindenki részére, mindent megtesz az érdekében, és azért, hogy ezt a Korán és a próféta útmutatásai alapján hozza létre.

„És ragaszkodjatok erősen Allah kötéséhez mindannyian és ne szóródjatok szét [különböző csoportokra]! És emlékezzetek Allah kegyére, amelyet irántatok [tanúsított]. [Emlékezzetek arra], amikor [egymás] ellenségei voltatok és egyetértést teremtett szíveitek között, úgy, hogy – kegye révén – testvérek lettetek. És [amikor] tűzszakadék szélén voltatok és ő megmentett benneteket attól. Ekképpen magyarázza meg Allah az ő jeleit/verseit. Talán az igaz úton vezéreltettetek.” (The Family of Imran, Imrán nemzettsége, 3:102).

24. cikkely

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom nem hagyja az egyének vagy csoportok rágalmazását vagy becsmérlését, mivel egy hívő ilyet nem tesz. Szükséges, hogy különválasszuk ezt a viselkedést, és bizonyos egyének és csoportok véleményét. Bármikor valaki hibás véleményen van, az Iszlám Ellenállási Mozgalom fenntartja magának a jogot a hiba felfedésére, és az ellene való figyelmeztetésre. Küzdeni fog, hogy megmutathassa a megfelelő utat, s hogy objektíven ítélje meg az adott kérdést. Minden hívőnek célja a bölcs viselkedés, és amikor megérti, hogy mi a bölcs, így fog tenni.

„Allah nem szereti azt, ha nyilvánosan rosszat mondanak [valakiről] – kivéve, ha valakivel jogtalanság történt. Allah [mindent hall] és tud. Akár feltárjátok a jót, [amit tesztek], akár elrejtitek azt, akár pedig elnéztek valami rosszat – Allah elnéző és [mindenek fölött] hatalmas.” (Women, A nők 4:147-148).

B. A nemzeti mozgalmak Palesztin színtéren:

25. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom tiszteli ezeket a mozgalmakat, és becsüli a rájuk ható és körbevevő körülményeket. Bátorítja őket, de csak akkor, ha nem a keleti kommunista, vagy a nyugati keresztes elvek szolgálatában állnak. Igazolja mindazoknak, akik részesei, vagy szimpatizálnak vele, hogy az Iszlám Ellenállási Mozgalom az egy harcoló mozgalom, amely erkölcsösen és felvilágosultan tekint az életre, és a más mozgalmakkal való együttműködés módjára. Gyűlöli az opportunizmust, és csak a nép jólétét keresi, egyénekét és csoportokét egyaránt. Az anyagi gyarapodás nem célja, sem a személyes hírnév, vagy a jutalom másoktól. A saját erőforrásaival dolgozik, és bármivel, ami rendelkezésére áll. Bármilyen erőt felhasznál a kötelesség teljesítésének, és Allah kegyeinek az elnyerése érdekében. Ezenkívül nincs más vágya.

A Mozgalom a támogatásáról biztosítja a palesztinai területeken a Palesztina felszabadításáért működő nemzeti csoportokat. Ez sohasem lesz ennél több, sem szavakban, sem tettekben, sem most, sem a jövőben. A mozgalom azért van itt, hogy összehozzon, nem pedig hogy megosszon, hogy megóvjon, nem pedig hogy elpazaroljon, hogy egyesítsen, és nem pedig hogy szétválasszon. Minden jó szót, őszinte erőfeszítést értékel. Nem vesz tudomást a különféle mellékes vitákról, nem figyel oda a pletykákra és a rágalmakra, de ugyanakkor teljes mértékben elfogadja az önvédelemre való jogot.

Bármi, ami ellentmond ezeknek az irányvonalaknak, nem más, mint az ellenség vagy a bérenceik által terjesztett hazugságok, amiknek a céljuk az, hogy bomlasszanak, hogy megzavarják az embereket, és hogy különféle mellékes dolgokkal foglalják le őket.

„Ti Hívők! Ha egy gonosz ember jön hozzátok valami híreszteléssel, akkor tudjatok különbséget tenni, [ne]hogy tudatlanul sújtsatok le emberekre és megbánjátok azt, amit cselekedtetek!.” (The Inner Apartments, A szobák, 49:6).

26. cikkely:

A sem keletnek, sem nyugatnak fel nem esküdő palesztin nemzeti mozgalmakkal az Iszlám Ellenállási Mozgalom hajlandó megbeszélni a regionális és nemzetközi szintű új

fejleményeket, amennyiben a palesztin kérdésről van szó. Mindezt egy olyan objektív módon teszi, ami figyelembe veszi, hogy a nemzeti érdekek mennyire vannak harmóniában, vagy ellentmondásban az iszlám nézőponttal.

C. A Palesztin Felszabadítási Mozgalom, PFSZ :

27. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalomnak a Palesztin Felszabadítási Szervezet van a legközelebb a szívéhez. Tartalmazza az apát, a fivért, a közeli rokont, és a barátot. A muzulmán nem idegeníti el magát az apjától, a bátyjától, a közeli rokontól, vagy a barátjától. A hazánk egy és ugyanaz, a helyzetünk egy és ugyanaz, a sorsunk egy és ugyanaz, és az ellenség pedig mindannyiunk ellensége.

A Szervezet létrejövetelekor uralkodó körülmények miatt, vagyis az arab világban lévő ideológiai zavarodottság miatt, ami annak az ideológiai inváziónak az eredménye, aminek a keresztesek legyőzése óta az arab világ a befolyása alá került, és amit a keletkutatók, hittérítők, és imperialisták csak fokoztak, a Szervezet magáévá tette a szekuláris állam eszméjét. És mi ezt így látjuk:

A szekularizmus teljesen ellentmond a vallásos ideológiának. A hozzáállás, a viselkedés, és a döntések az ideológiákban gyökeredznek.

Ezért van az, hogy akármennyire is méltányoljuk a Palesztin Felszabadítási Szervezetet – és amivé válhat – és anélkül, hogy elbagatellizálnánk a szerepüket az arab-izraeli konfliktusban, nem vagyunk képesek lecserélni a jelenlegi vagy jövőbeni Iszlám Palesztinát egy szekuláris eszmével. Palesztina iszlám jellege része a vallásunknak, és bárki aki könnyed szívvel kezeli a vallását, az egy vesztes.

„Ki fordulna el Ábrahám vallásától, ha csak nem az, aki bolondot csinál magából? Mi bizony [Ábrahámot] választottuk az evilágon. A túlvilágon az igazakhoz tartozik ő.” (The Cow, A tehén – 2:130).

Amikor a Palesztin Felszabadítási Szervezet elfogadja az iszlámot mint életformát, akkor katonáivá válunk és mi leszünk az olaj a tűzre, ami el fogja égetni az ellenséget.

De amíg ez a nap el nem érkezik, és Allahhoz imádkozunk, hogy minél előbb eljöjjön, az Iszlám Felszabadítási Szervezet úgy tekint a PFSZ-re, mint apa a fiára, fivér a fivérre, vagy rokon a rokonra. Átéli a fájdalmait, támogatja az ellenséggel való küzdelemben, és bölcsességet, valamint a helyes utat kívánja neki.

„Állj ki a fivéred mellett, mivel akinek nincs fivére, olyan, mint aki fegyverzet nélkül megy a csatába. Az unokatestvér olyan, mint a szárny – Képes a madár szárny nélkül repülni?”

D. Az arab és iszlám országok:

28. cikkely:

A cionista invázió egy gyűlöletteljes invázió. Semmilyen módszertől sem riad vissza, és képes a legalávalóbb gonoszságokat és a legvisszataszítóbb módszereket felhasználni céljainak az

page14image21728 page14image21888 page14image22048 page14image22208

elérése érdekében. Jelentősen hagyatkozik a beszivárgásra, valamint a kémkedésre, amit az olyan általuk létrehozott titkos csoportok tesznek lehetővé, mint a Szabadkőművesek, a Rotary és Lion Clubok, és más szabotáns csoportok. Az összes ilyen szervezet, legyen nyílt vagy titkos, a cionizmus szolgálatában áll, és az útmutatásait követi. Céljuk az, hogy aláássanak társadalmakat, leromboljanak értékeket, megrontsák a lelkiismeretet, szétzilálják a jellemet, és hogy megsemmisítsék az iszlámot. Ők állnak a kábítószer-kereskedelem, az alkohol és hasonlók mögött, és ezeken keresztül terjeszkednek és jutnak hatalomhoz.

Azt kérjük az Izraelt körülvevő arab országoktól, hogy nyissák meg a határaikat az arab és iszlám országokból jövő katonák előtt, hogy összehangolhassák a Palesztinában élő muzulmán társaikkal az erőfeszítéseiket.

A több iszlám és arab országtól pedig azt várják el, hogy segítsenek a katonák mozgásában, mivel ez a legkevesebb, amit megtehetnek.

Minden muzulmánt emlékeztetnünk kell a tényre, hogy amikor a zsidók 1967-ben meghódították a Szent Várost, és az Aksza Mecset küszöbén álltak, kijelentették, hogy „Mohamed halott, és az összes leszármazottja pedig nő.”

Izrael, a judaizmus, és a zsidók kihívást képeznek az Iszlámnak, és a muzulmán embereknek. „Sohase aludhassanak a gyávák.”

E: Nemzeti és vallásos csoportosulások, intézetek, értelmiségiek, az arab, és az iszlám világ:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom reméli, hogy ezek a csoportosulások minden tekintetben kiállnak mellette, támogatják, elfogadják az álláspontját és segítik a tevékenységét, buzdítanak, hogy az iszlám nép alapul és támasztékul szolgáljon, és hogy időben és térben mind az emberi és információs szférában stratégiai mélységgel lássa el a mozgalmat. Ezt többféleképpen lehet elérni: szolidaritási konferenciák szervezésével, magyarázó közleményekkel, pozitív hozzáállású cikkekkel és brosúrákkal, a tömegeknek a palesztin- kérdéssel kapcsolatos felvilágosításával, (vagy) az ellenségre való rávilágítással, és a köréjük fonódó összeesküvések felfedésével. Mind ideológiailag, oktatásilag, és kulturálisan mozgósítaniuk kell az iszlám nemzeteket, hogy ezek a népek fel legyenek szerelkezve szerepükhöz a felszabadításért vívott döntő csatában, mint azok, akik legyőzték a kereszteseket valamint a tatárokat, és megmentették az emberi civilizációt. Természetesen Allahnak ez nem nehéz.

„Allah írásban rendelte el: „Bizony, győzni fogtok, én és a küldötteim!”” (The Dispute – A Vita, 58:21).

30. cikkely:

Felszólítjuk az írókat, értelmiségieket, a sajtó embereit, a szónokokat, oktatókat és tanárokat, és az arab és iszlám világ különböző szektorait, hogy végezzék el a kötelességüket, a cionista offenzíva kegyetlensége miatt, és mivel a cionisták sok országot befolyásolnak a pénzügyeiken, valamint a sajtón keresztül, és ennek következményei miatt a világ nagy részére kihatnak.

A dzsihád nem csak a fegyverviselést, és az ellenséggel való megütközést jelenti. A hatékony szó, a jó cikk, a hasznos könyv, valamint a támogatás és szolidaritás – az Allah zászlajának a magasabbra és magasabbra emelésére irányuló őszinte vággyal egyetemben – mind részei a dzsihádnak Allah ügyéért.

„Bárki, aki Allahért mozgósítja a katonákat, maga is katona. Bárki, aki támogatja a katonák rokonait, maga is katona.” (related by al-Bukhari, Moslem, Abu-Dawood and al-Tarmadhi).

F. Más vallások követői: Az Iszlám Ellenállási Mozgalom egy humanisztikus mozgalom:

31. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom egy humanista mozgalom. Törődik az emberi jogokkal, és más vallások követőihez való hozzáállását az iszlám tolerancia irányítja. Senkivel sem száll szembe, kivéve, ha ellenségesen kezelik, vagy ha valami az útjában ál, vagy ha pazarlásra kényszerítik.

Az iszlám uralma alatt elképzelhető, hogy a három vallás – iszlám, kereszténység, és judaizmus – békében és csendben együtt éljen. A béke és a nyugalom csakis az iszlám szárnyai alatt lehetséges. Mind a múlt, mind a ma történelme ezt bizonyítja.

Minden más vallás követőinek a kötelessége, hogy többé ne kérdőjelezzék meg az iszlám szuverenitását ebben a régióban, mivel amint ezek a hívők kerekednek felül, akkor nem lesz más, csak pusztítás, kitelepítés, és terror. Mindegyikük ellentmondásban van a vallásának a követőivel, hogy a más vallások követőiről ne is beszéljünk. A múlt és a jelen történelme tele van az ezt alátámasztó tényekkel.

„Nem együtt harcolnak ellenetek, hanem megerősített településekben, vagy falak mögött. Egymás között nagy az ő harci erejük. Azt gondolnád, hogy együtt vannak, de a szívük megosztott. Ez azért van, mivel nem élnek az eszükkel.” (The Emigration, Az összegyűjtés – 59:14).

Az iszlám mindenkinek megadja az őt megillető jogokat. Az iszlám nem engedi, hogy mások jogaiban csorba essen. A népünk ellen irányuló cionista náci tevékenységek nem fognak sokáig tartani. „Mivel az igazságtalanság állapota mindössze egy napig tart, az igazság állapota el fog tartani egészen az ítéletnapig.”

„Allah nem tiltja meg nektek, hogy jóindulattal és méltányosan bánjatok azokkal, akik a vallás miatt nem harcoltak ellenetek és nem űztek el lakhelyeitekről. Allah szereti azokat, akik méltányosan járnak el.” (The Tried, A próbának alávetett nő, 60:8).

A palesztin nép elszigetelésére tett kísérletek:

32. cikkely:

A globális cionizmus, az imperialista hatalmakkal karöltve, egy kidolgozott és intelligens stratégián keresztül próbálják meg egyenként leválasztani az arab országokat a cionizmus elleni küzdelem táborából, hogy amikor végül szembeszállnak a palesztinokkal, azok egyedül,

magukra legyenek hagyva. Egyiptom, nagy részben, az álnok Camp David-i egyezmény segítségével lett eltávolítva a küzdők köréből. Más arab országokkal is próbálnak hasonló egyezményeket kötni, hogy kivonják őket a küzdők táborából.

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom felszólítja az arab és az iszlám nemzeteket, hogy komoly és eltökélt lépésekkel szálljanak szembe ezzel a borzalmas tervvel, hogy figyelmeztessék az embereket, hogy milyen veszéllyel jár az, ha elhagyják a cionizmus ellen küzdők táborát. Ma Palesztina, holnap valaki más. A cionisták tervének nincsenek határai. Palesztina után a cionisták megpróbálnak majd kiterjeszkedni a Nílustól az Eufráteszig. És amikor már megemésztették ezeket a területeket, tovább akarnak majd bővülni, és így tovább. A tervük a „Cion Bölcseinek a Könyvében” (Protocols of the Elders of Zion) van megtestesítve, és a jelenlegi viselkedésük pedig tökéletesen alátámasztja a leírtakat.

A cionizmus ellen küzdők táborának az elhagyása hazaárulás, és átok sújtsa azokat, akik ezt elkövetik. „az, aki egy olyan nap hátát mutatja, hacsak nem stratégiai célból csinálja, vagy azért, hogy visszatérjen a csapatához, magára fogja haragítani Allahot; lakja pokollá fog változni; és eljön a szomorú vég.” (The Spoils – verse 16). Mindössze egyetlen járható út létezik: minden hatalmat és energiát arra kell koncentrálni, hogy szembenézhessünk ezzel a náci, gonosz tatár invázióval. Az alternatíva a haza elveszítése, a lakosok szétszóródása, a züllöttség elterjedése a földön, és a vallási értékek elpusztítása. Tudja meg minden egyes ember, hogy felelősséggel bír Allah előtt: „a legcsekélyebb jót elkövető megfelelően meg lesz jutalmazva, mint ahogy a legcsekélyebb bűnelkövető szintén jutalmazva lesz.”

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom a cionizmus elleni küzdelem lándzsa hegyének tekinti magát, és egy lépésnek az ezirányú úton. A Mozgalom erőfeszítéseit mindazok erőfeszítéseihez adja, akik aktív szerepet vállalnak a palesztin kérdésben. Az arab és iszlám népeknek további lépéseket kell tenniük; Az egész arab világban, az iszlám csoportosulásoknak szintén így kellene cselekedniük, mivel ők vannak a legjobban felkészítve a háborúskodó zsidók elleni küzdelemben a jövőbeli szerepükre.

„.. viszályt és gyűlölséget hintettünk közéjük, ami a Feltámadás Napjáig [fog tartani]. Valahányszor háborúságra gyújtottak tüzet, Allah eloltotta azt. [Csak] abban serények, hogy romlást [idézzenek elő] a földön. Ám Allah nem szereti azokat, akik romlást idéznek elő.” (The Table, Az Asztal – 5:64).

33. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom, ami a világegyetem közösen koordinált és összefüggő fogalmainak a törvényén alapul, és ami a végzet tengerében úszik, amikor szembeszáll és megküzd a muzulmán és iszlám civilizáció és szent helyek, elsősorban az al-Aksza Mecset védelmében, arra ösztökéli az arab és iszlám népeket, a kormányaikat, népi és hivatalos csoportjaikat, hogy féljék Allahot, amikor az Iszlám Ellenállási Mozgalommal kapcsolatos nézeteikről van szó. Mögöttük kell állniuk és támogatásukról kellene biztosítani őket, mint ahogy ezt Allah megkívánja, támogatni őket amíg Allah céljai be nem teljesülnek, ami akkor következik be, amikor a népek egymás mellé állnak, a katonák más katonákhoz csatlakoznak, és az egész iszlám világában a tömegek előlépnek a hívásra, miközben hangosan kijelentik: Éljen a Dzsihád. Kiáltásuk el fogja érni az égboltot, és egészen a felszabadításig visszhangzani fog, amikor a támadók megsemmisülnek, és eljön Allah győzelme.

„Allah nagyon is megsegíti azokat, akik segítik őt. Allah erős és hatalmas, -” (The Pilgrimage – 22:40).

34. cikkely:

A történelem igazolása

A betolakodókkal való szembeszállás a történelem tükrében:

Palesztina a földkerekség közepe, és a kontinensek útkereszteződése. A történelem hajnala óta a betolakodók célja. A próféta, Allah áldja és könyörüljön rajta, saját maga hozta fel ezt a tényt a nemes Hadithban, amiben a becsülnivaló társához, Ma’adh ben-Jabal-hoz szólott: Ó Ma’ath, Allah nyilatkozzon meg előtte, mikor (már) nem vagyok itt, Szíria, az Al-Arish-tól az Eufráteszig. A férfiak, nők, rabszolgák, mind itt maradnak az ítélet napjáig. Bármelyikőtök is választja Szíria partjait, vagy a Szent Földet, folyamatos küzdelemben fog élni az ítélet napjáig.

A terjeszkedők többször is szemet vetettek Palesztinára, megtámadták a hadaikkal, hogy beteljesíthessék vágyaikat. Így volt ez a keresztesekkel, amikor a seregeikkel hozták a hitvallásukat és a keresztet. Képesek voltak egy ideig legyőzni a muzulmánokat, de a muzulmánok csak akkor tudták visszafoglalni a földet, amikor a vallási zászlajuk alatt álltak, egyesülve szavaikban, megszentelték Allah nevét, és Salah ed-Din al-Ayyubi (Szaladin) vezetése alatt támadásba lendültek. Vagy húsz éven át küzdöttek, és a végén legyőzték a kereszteseket, és felszabadították Palesztinát.

„Mond azoknak, akik hitetlenek: „Vereséget fogtok szenvedni és a gyehennára fogtok összegyűjtetni. Milyen nyomorul fekhely!”.” (The Family of Imran, Imrán nemzetsége – 3:12).

Palesztinát csak így lehet felszabadítani. A történelem kétségtelenül ezt igazolja. Ez a világegyetem egyik törvénye, és a létezés egyik szabálya. A vasat csak a vas képes legyőzni. A hamis és haszontalan hitüket egyedül az igaz iszlám hit képes legyőzni. Hit ellen csak hittel lehet harcolni, és végső soron a győzelem az igazaké, mivel az igazság bizonyosan győzedelmes.

„A mi szavunk már korábban elhangzott a mi küldött szolgáinknak, hogy ők lesznek azok, akik megsegíttetnek, és hogy a mi seregünk fog győzelmet aratni nekik.” (Those Who Rank Themselves, A fölsorakozók – 37:171-172).

35. cikkely:

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom komolyan veszi a keresztesek Szaladin kezeitől elszenvedett vereségét, és Palesztinának a kezeikből való kimenekítését, csakúgy, mint ahogy Qataz és Al- Dharer Bivers Ein Galotnál legyőzte a tatárokat, és ezáltal megmentette az arab világot a tatár támadástól, aminek a az emberi civilizáció teljes elpusztítása volt a célja. A Mozgalom mindebből táplálkozik. A jelenlegi cionista támadást nyugatról a keresztesek, keletről pedig a tatárok előzték meg. Csakúgy, mint ahogy a muzulmánok szembesültek azokkal a támadásokkal, és megtervezték a hadműveleteiket és győzedelmeskedtek, ugyanúgy szembe tudnának szállni a cionista invázióval, és legyőzni azt. Természetesen ez nem probléma a

Mindenható Allahnak, feltéve, ha a szándékok tiszták, az eltökéltség igaz, és mivel a muzulmánok tanultak a múlt tapasztalataiból, képesek megszabadítani magukat az ideológiai inváziótól, és követni az őseik szokásait.

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom katonákból áll:

36. cikkely:

Miközben az útját tapossa, az Iszlám Ellenállási Mozgalom rendszeresen kihangsúlyozza a népünk fiainak, az arab és iszlám nemzeteknek, hogy nem célja a személyes hírnév, anyagi gyarapodás, vagy társadalmi pozíció. Népünkből senkivel sem akar versenyezni, vagy elfoglalni a helyét. Semmi ilyesmiről szó sincs. Nem fog cselekedni a muzulmán fiai ellen, vagy azon nem muzulmánok ellen, akik békével fordulnak felénk, legyenek akár itt, akár bárhol másutt. Csak azon csoportoknak fog támogatást nyújtani, akik a cionista ellenség és bérenceik ellen küzdenek.

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom az iszlámot fogadja el életformájának. Az iszlám a hite és a vallása. Bárki, aki elfogadja az iszlámot mint életutat, legyen az egy szervezet, vagy egy csoportosulás, vagy egy ország vagy bármi más testület, az Iszlám Ellenállási Mozgalom a katonáinak tekinti magát, és semmi többnek.

Kérjük Allahot, hogy mutassa meg a megfelelő utat, hogy példák legyünk mások előtt, és hogy igazságosan ítélkezzen a népünk és közöttünk. „Ó uram, igazan ítélkezzél a népünk és közöttünk, mivel te vagy a legjobb bíró.” (Al Araf – Verse 89).

Az utolsó imánk Allahot fogja dicsérni, a Világegyetem Urát.