Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILVÁNTARTÁS

heti.tv és breuerpress.com

A honlap látogatásakor, szolgáltatásai igénybevételekor az érintett (felhasználó/érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat és kérheti a rá vonatkozó, adatkezelőnek átadott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja (ha hozzájárulás, szerződésen alapul és automatizált az adatkezelés), ezentúl jogosult panaszt tenni.

A részletek lejjebb görgetve vagy a fenti hivatkozások egyikére kattintva érhetőek el. Adatkezelő kizárólag a jelen szabályzat szerinti adatokat kezeli. Minden egyéb korábban esetlegesen felvett adat törlésre kerül a jelen tájékoztató hatálybalépésével.

Amennyiben bármely módon visszavonja a hozzájárulását az érintett az adatai kezeléséhez, az nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.

1.ADATKEZELŐK

 

Felelős adatkezelő:
Cégnév: BREUER PRESS PRODUCTION Kft.

Székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 27. fszt. 3

Cégjegyzékszám: 01-09-888968

Adószám: 14102026-2-42

Képviselő: Breuer Péter

Elektronikus levelezési cím- központi-:
[email protected]

Felelős adatkezelő:

Cégnév: WORLD B.P.I. Bt.

Székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 27. fszt. 3.

Cégjegyzékszám: 01-06-755117

Adószám: 21519709-2-42

Képviselő: Breuer Péter

Elektronikus levelezési cím- központi-:
[email protected]

A jelen tájékoztató célja az 1. pontban meghatározott adatkezelők (a továbbiakban: „Társaság” vagy „adatkezelő”/ „Adatkezelő”) adatkezelési gyakorlatának és a vonatkozó szabályoknak rögzítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények alapján. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

2. ADATKEZELÉS LEÍRÁSA

Adatkezelés leírása

 

Adat típusa

A felhasználó azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, Cookie, minden látogatót ideértve.

Adatkezelés módja

tárol, hozzáférés: Linux access logban tárolás kizárólag rendszergazda fér hozzá,

Adatkezelés célja

felhasználói élmény növelése

Cookie-k Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.

célja a releváns tartalom szolgáltatása a felhasználó számára.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont), a

Adatkezelés időtartama

felhasználói beállítástól függően, felhasználói akarattól függ, de legfeljebb 30 napig,

Adat típusa

Sajtótermékekben megjelenő adatok/egyéb honlapokon megjelenő adatok

Adatkezelés módja

Nyilvánosak a cikkek/videók, korlátlan ideig megtalálhatóak archívumban.

Sajtótermékben megjelenő harmadik személyek adatai:

Adatkezelő és közreműködői ismerhetik az adatokat.

Jogi igények esetén a szükséges személyek bevonása történik adatkezelő által

kép és hangfelvétel

Adatkezelés célja

véleménynyilvánítás szabadsága, sajtószabadság

Adatkezelés jogalapja

Magyarország Alaptörvénye

Adatkezelés időtartama

korlátlan

Adatkezelési műveletek

gyűjtés, rögzítés, továbbítás, törlés, megsemmisítés, nyilvánosságra hozatal

Adat típusa

televízióban megjelenő személyek adatai

Bejelentés alapján működő körzeti lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások

Adatkezelés módja

Nyilvánosak a műsorok, korlátlan ideig megtalálhatóak archívumban (a saját archívum viszont nem nyilvános). A műsorok vagy azok részletei a youtube külső szolgáltatónál megjelennek és korlátlan ideig ott tárolódnak, ott megnézhetőek a nyilvánosság által.

Az itt megjelenő harmadik személyek adatai:

kép és hangfelvétel (jogalap: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont)

ezentúl kezel: név, foglalkozás-beosztás

Adatkezelés célja

véleménynyilvánítás szabadsága, sajtószabadság

Adatkezelés jogalapja

Véleménynyilvánítás szabadsága, sajtószabadság: Magyarország Alaptörvénye,

kép és hangfelvétel: jogalap: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont

Adatkezelés időtartama

korlátlan

3. ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése és kérdései tekintetében a fenti elérhetőségeken fordulhat adatkezelőhöz.

Egy hónapon belül adatkezelő tájékoztatja érintettet intézkedéseiről vagy annak elmaradása okairól (érintett panaszt tehet), ez a határidő 2 hónappal hosszabbítható, ha szükséges. Adatkezelő minderről tájékoztatja az érintettet. Az eljárás díjmentes (ha megalapozott és nem túlzó) és lehetőség szerint elektronikus.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintettek jogai különösen az alábbiak:

TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS (GDPR 12-15.cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (akár szóban is, azonosíthatóság esetén). Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk különösen az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, kik ismerhetik meg az adatokat (címzett/címzetti kategória), az adatok tervezett tárolásának időtartama, jogai, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga stb.

HELYESBÍTÉS (GDPR 16.cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult változtatni az adatait, egyéb esetben emailen kérheti az adatkezelőt a helyesbítésre, pontosításra.

TÖRLÉS – „Az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk), KEZELÉS KORLÁTOZÁSA ( GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében (A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában) említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A fentiek nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy ha jogi kötelezettségeire vagy jogi igényei érvényesítéséhez/védelmére tekintettel az adatkezelőnek kezelnie kell az adatot.

Törlési kérelem beérkezése esetén első lépésben az adatkezelő beazonosítja az érintettet és a jogosultságát.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés ilyen korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

TILTAKOZÁS (GDPR 21.cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

ADATTOVÁBBÍTÁS (BELFÖLD, KÜLFÖLD)

 

Az adatkezelő az adatokat tárhelyszolgáltató harmadik személy részére átadhatja.

Jogszabályban meghatározott esetben a jogszabály által adott felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más eljáró hatóság részére az érintett személyes adatait adatkezelő átadhatja.

Adatkezelő olyan külföldi tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, amely megfelel a GDPR rendelkezéseinek.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ez nem lehet másokra jogaira/szabadságaira nézve hátrányos.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki panaszt tehet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 391-1400

Fax: 391-1410

Honlap: naih.hu

E-mail: [email protected]

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Bírósági jogorvoslat: Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye
(Magyarország) szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, de megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

4. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÉRINTETTEK ADATAIT, CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Cookie adatok: rendszergazda

A Honlapokon/sajtótermékben/televízióban megtalálható tartalom: nyilvános

Adatkezelő elektronikusan a tárhelyszolgáltató által biztosított szerveren tárolja az adatokat.

5. ADATFELDOLGOZÓK

I. Tárhelyszolgáltató

Személyazonosításra alkalmas adatok, IP címek egyéb informatikai adatok tárolása, törlése, másolása.

II. Rendszergazda, informatikus, honlap karbantartó.

JATA Consulting Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-14.; [email protected])

 

6. ADATVÉDELMI INCIDENS

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, adatkezelő értesíti az érintettet a GDPR -ban meghatározottak szerint.

7. ADATBIZTONSÁG

ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI:

Kockázat: Jogosulatlan hozzáférés esetén hozzáférhető válhatnak a Cookie által gyűjtött adatok. Megoldás: A meglévő biztonsági intézkedések elegendőek a kockázatok kezeléséhez, a meglévő biztonsági intézkedések szigorítása a felhasználói élmény, használhatóság rovására menne.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő a GDPR elveire figyelemmel van.

jelszóval védett asztali számítógépek

tűzfal alkalmazása, rendszeres informatikai karbantartás, ellenőrzés, user hierarchia (kizárólag ahhoz férnek hozzá a userek, amely a saját tevékenységükhöz szükséges), zárt rendszerű vpn hozzáférés

– működő portaszolgálat, kártyás belépési rendszer

-, nyilvántartások vezetése, rendszeres felülvizsgálata, jogszabályi követelmények teljesülésének ellenőrzése

nem tárol bankkártya vagy ehhez hasonló szenzitív adatot

a meglévő biztonsági intézkedések szigorítása a felhasználói élmény, használhatóság rovására menne.

A meglévő biztonsági intézkedések elegendőek kockázatok kezeléséhez a technológia jelenlegi állása és az adatkezelő eddigi tevékenységéből eredő tapasztalatok alapján.

adatokhoz történő belső hozzáférési jogosultságok kontrollálása

 

ADATFELDOLGOZÓ INTÉZKEDÉSEI:

 

……………..

A tárhelyszolgáltató az általa küldött általános szerződési feltételei szerint jár el.

A személyes adatoknak tárhelyet ad. Az IP cím a logokban 30 napig tarolja. A bemutatáshoz tárolja ezeket az adatokat, szervertörés esetére.

Tárhelyszolgáltatók:

Biztonsági intézkedés: Adatfeldolgozó megfelelő jelszavakat es felhasználói jogosultságokat állít be.

 

JATA Consulting Kft.

Rendszergazda.

……………………………………………………….

 

8. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során külső szolgáltatóval együttműködhet (adatfeldolgozó):.

email szerver: Google LLC (felhő)

székhely: Google LLC központ:
Googleplex
Mountain View, California, Egyesült Államok

YOUTUBE (Google LLC, lsd. fent.)

A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Adatkezelő által külső szolgáltatótól kapott (általa fentiekben írt kezelt körben) adatokat, a jelen szabályzat szerint kezeli. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: google, youtube

8. KÖZÖS ADATKEZELŐ

Az 1. pontban meghatározott adatkezelők közösen kezelik a jelen dokumentumban meghatározott adatokat. Az adatkezelők felelőssége közös. Egyéb részleteket a jelen dokumentum tartalmazza.