Erdő Péter bíboros szentbeszéde


Erdő Péter bíboros szentbeszéde a Lech Kaczynski lengyel államfőt és kíséretét ért szerencsétlenség áldozataiért

Mélyen Tisztelt Köztársasági Elnök Úr, Igen Tisztelt Miniszterelnök Úr, Az
Alkotmánybíróság Igen Tisztelt Elnöke, Igen Tisztelt Helyettes
Házelnök Úr, A Parlamenti Pártok Igen Tisztelt Vezetői, Kedves Mádl
Dalma Asszony, Főtisztelendő és Excellenciás Apostoli Nuncius Úr, A
Diplomáciai Testület Igen Tisztelt Képviselői, Krisztusban Kedves
Testvérek!

 1) „Dicsőséged ott hever holtan dombjaidon; Hogyan estek el a
hősök?” (2Sám 1,19).
 Dávid király siratóénekének ez a mondata sajdult fel a szívemben,
amikor a televízió híradásában megláttam a szörnyű
repülőgép-szerencsétlenség képeit, amikor meghallottam, hogy a
Lengyel Köztársaság elnöke, Lech Kaczynski és hitvese, valamint
teljes kísérete, a baráti lengyel nép számos politikai, katonai,
gazdasági, egyházi vezetője, valamint a hajdani katyn-i vérengzés
áldozatainak több rokona és családtagja borzalmas tragédia áldozata
lett. A szomorúság és a megrendülés érzése mellett azonban szelíden,
de egyértelműen felvillant az a felismerés, hogy valamilyen hősi
vonása is van ennek a katasztrófának: az embertelenség áldozatainak
emléke előtt akarták leróni kegyeletüket. Eközben érte őket a halál.
Ezzel a puszta ténnyel az emberi méltóság tanúságtevőivé váltak.

 2) Különös fájdalmat éreztünk mi, magyarok. Lech Kaczynski elnök úr
szeretettel ápolta a lengyel-magyar barátságot. Személyesen is sokat
tett ennek a barátságnak a tudatosítása és elmélyítése érdekében.
2006. március 24-én Magyarországon Sólyom László elnök úrral együtt
felavatták a lengyel-magyar barátság első köztéri emlékművét.
Ugyanezekben a napokban Kaczynski elnök úr Esztergomban is járt.
Fontosnak tartotta, hogy meglátogassa a magyar katolicizmus
történelmi központját, Szent István szülővárosát, és lerója
tiszteletét Isten Szolgája, Mindszenty József sírja előtt.
 Nem mintha nem volna számos olyan emlékmű hazánkban, amely a
lengyel-magyar történelmi összetartozásnak egy-egy nagy pillanatára
emlékeztet. Mindenki ismeri Bem József tábornok budapesti szobrát,
amely nemcsak a lengyel nép szolidaritását hirdeti az 1848-49-es
szabadságharc idején, hanem jelképpé vált 1956-ban is: a
szabadságnak a magyar lelkekben élő vágya a lengyelországi események
iránt tanúsított szimpátia formájában tört felszínre.
 De felejthetetlen eseményt örökít meg Sobieski János lengyel király
esztergomi emlékműve is, mely a Bécset a török ostrom alól felmentő
nagy lengyel királynak azért mond köszönetet, mert nem állt meg a
Lajtánál, hanem megtette a döntő lépést egész Magyarország
felszabadítása felé, amikor még 1683 őszén a párkányi csatában
teljes győzelmet aratott a török felett, és felszabadította
Esztergom városát az idegen uralom alól.
 Ilyen közös múlt előtt tisztelegve született meg 2007. március
12-én a Magyar Országgyűlés, majd négy nappal később a Lengyel Szejm
döntése, mely március 23-át a magyar-lengyel barátság napjának
nyilvánította.
 Ritka, talán példátlan, hogy két nép szinte évezredes távlatban
tudja őrizni egy különleges barátság és testvériség tudatát,
miközben nyelvük éppúgy eltérő, mint történelmi sorsuk alakulása,
sikereik és kudarcaik időpontja. Annyi azonban bizonyos, hogy ezer
évvel ezelőtt e népek vezetőinek döntése és az akkori Nyugat-Európa
meghatározó személyiségeinek elhatározása azt eredményezte, hogy ez
a két nép egyidejűleg, egyetlen nagy akció keretében vette fel a
kereszténységet, és csatlakozott az akkori idők keresztény népeinek
nagy családjához, ahhoz a közösséghez, amelyet ma Európának
nevezünk.
 3) A keresztény ember számára a halál – bármilyen tragikus legyen
is -, nem az utolsó szó. „Mert ha az emberek szemében szenvedtek is,
a reményük tele volt halhatatlansággal” – olvassuk a Bölcsesség
könyvében (Bölcs 3,4). Az Egyház kalendáriuma szerint a húsvéti
időben járunk. Kaczynski elnök és kíséretének tragikus halála –
hasonlóan II. János Pál pápa 2005-ben bekövetkezett halálához –
közvetlenül az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtt történt. Krisztus
feltámadása mindannyiunk számára egyénileg is a feltámadás és az
örök élet reménységét hozta el. Megváltó áldozata egyben az Isteni
Irgalmasság legnagyszerűbb megnyilvánulása. Azé az Isteni
Irgalmasságé, amely a tragédiának látszó helyzetekből is képes lelki
felemelkedést, katarzist, kiengesztelődést teremteni. Azé az
Irgalmasságé, amely az emberi történelem minden terhétől képes
megszabadítani, amely minden sebet képes begyógyítani, amely képes
arra, hogy az emberek szívében megvalósítsa a megbékélés és a
kiengesztelődés csodáját.
 Istennek nem csak az egyénekre, de a népekre is gondja van. A
Jelenések könyvében, miként másutt is a Bibliában, arról olvasunk,
hogy az emberi közösségeknek vagy akár az egyes népeknek angyalai
vannak. Vagyis Isten szemében drága a teremtett világ. Az Alkotó
szemében kedves az emberi kultúra sokfélesége és gazdagsága is.
Ezért bízvást mondhatjuk, hogy a népekre is gondot visel.
Imádkozzunk hát a tragikusan elhunyt Lech Kaczynski elnök úrért,
hitveséért, mindazokért, akik kíséretében voltak és életüket
vesztették, imádkozzunk az egész lengyel népért, imádkozzunk azért,
hogy a lengyel és a magyar nép barátsága mindannyiunknak, egész
térségünknek javára, felemelkedésére váljék. Imádkozzunk Európa
valódi emberi értékekben való gyarapodásáért.
 Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Lengyelország
Királynéja, könyörögj érettünk! Amen.

 

BPI-info