Biblikus konferencia 2003 aug. 31- szept. 3-ig

A világi társadalom elfogadása és elutasítása a vallási közösségben Biblikus konferencia 2003 aug. 31- szept. 3-ig H-6720 Szeged, Dóm tér 6. Tel/Fax 62.425.738 [email protected] Konferencia védnöke: S.E.R. Gyulay Endre megyés püspök Társvédnök: S.Em. R. Dr. Jakubinyi György érsek


Az ószövetségben a vallási közösség, az újszövetségben az egyház szerveződését szeretnénk vizsgálni a bibliai írásokban. Elsősorban azok az elvek érdekelnek bennünket, amelyek miatt konfliktus alakul ki a világi közösség és a vallási közösség között. Vizsgálni szeretnénk, hogy milyen sémákat használnak a vallási közösségek szerveződésekor, és milyen elvek szerint teremt kapcsolatot a közösség a világi társadalommal. Továbbá milyen gyakorlat készteti arra a vallási közösségeket, hogy vállalják a konfliktust a világi, esetleg politikai közösségekkel. . Név University Lectures 1. Balogh Katalin Bp, PPKE Próféták és királyi szentélyek – Prophets and the kings sacred chrine 2 Bartha Tibor Szeged ref. A bibliai Izrael társadalom képe . Social view of Biblical Israel 3 Bissoli, Cesare Roma AT nella vita delle comunità, 4 Boros István Szeged rk. Diakónusok. Deakons 5 Brachet Jean-Yves Párizs Rk „L’envoi en mission des apôtres en Marc 6,6-13” 6 Broz Jaroslav, Prága Rk. „The Interof the Charismatic Personality and of the Church Communities in the Pauline Mission” 7 Chirila Ioan Kolozsvár ortodox “The qumranite community and its relation with the classic Judaic community from Jerusalem. 8 Fröhlich Ida Bp. PPKE Makkabeus-fölkelés, hasmóneus királyság és az esszénusirányzat – Makkabeien revolution, Hasmoneus kingship, and Essenen 9 Gaál Endre Esztergom Rk. Világi társadalom és vallási közösség. Konfliktusok és megoldások a Példabeszédek könyvében. Lay and religiouse community. Conflicts and solving in Ecclesiastes 10 Gémes István Bonn? Ev. „Nem vagytok többé idegenek és jövevények…” (Ef 2,19-22)? You are not foreignersor strangers any longer 11 Geréb Zsolt Kolozsvár ref. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek”(Az 1 Thessz 4,9-12szociál-etikai üzenete). With the outsider behave with honesty 12 Gnilka, Joachim Roma, Urbaniana „Die Muttergemeinde von Jerusalem – Eine Skizze”. 13. Hausmann Jutta Bp. Ev Egyetem „Fáradozzatok a városnak békésségén – meggondolások Jer 29-hez”. „ Work for the good of the cities.” – consideration about Jer 29. 14 Herczeg Pál Bp. ref. „Szolgaság-rabszolgaság” Servility and Slavery 15 Jakab Attila Budapest „A pasztorális levelek egyházszervezeti modellje. Társadalom- és intézménytörténeti megfontolások” Religious institution models on the pastoral letters. Social and institution historically reflection. 16 Kodácsy Tamás Debrecen Ref. Ireneus egyházképe – Religious pictures of Ireneus 17 Marjovszky Tibor Debrecen Ref. Császárok, királyok, kormányzók – a világi hatalom ábrázolása a Midrás RabbábanCaesars, kings and govenors – secular power and its describe on the Midras Rabba 18 Pásztor János Debrecen Ref. Politikai-társadalmi és vallásos tényezők a kereszténység előtti Izraelben az Ótestamentum tanúsága szerint. – Politically and religious factors in the judaic society before christianity according to AT. 19 Peres Imre Komárom Ref. „Eszkatológiai motívumok az apostoli misszióban”.Escathological motives on the apostolic mission. 20 Rokay Zoltán Bp. PPKE A rómaiak megegyező jellemzése két egymástól független dokumentum alapján. The Roman concordant characterisation in he base of two indipendent document. 21 Soumeka Anna Szaloniki Ortodox „How secular wisdom becomes accepted and obtains religious character”. 22 Sulyok Elemér Pannonhalma OSB Az „ellenségek” a zsoltárokban.„Enemy” on the Psalms. 23 Szécsi József Bp Zs. Egyet. „Az ókori zsidó társadalom és az abortusz” Abortion and the ancient judaic social. 24 Zamfir Korina Kolozsvár, RK. Jeremiás szolgálata az üdvösségközvetítő intézmények válsága idejénJeremias service on the crisis time of the religion institutes. Az előadásokat vita követi, mely kétszintű: – egyrészt tudományos szakkérdésekkel, fogalom tisztázásokkal foglalkozik, másrészt a felvetett problémák integrálásával a mai vallási közösségek életébe. A konferenciára, teológiai főiskolák és egyetemek növendékeit, papokat, lelkészeket, hitoktatókat és az egyházi felsőoktatásban tevékenykedő előadókat várunk. Eddig 120 hallató jelentette be részvételét. Örömünkre szolgál, hogy a katolikus előadók mellett, evangélikus, református, és ortodox professzorok is lesznek. Benyik György