הרב עובדיה: איננו יודעים חשבונות שמיים

חדשות

ו 

הרב עובדיה: איננו יודעים חשבונות שמיים
אווה סנדלר שבעלה ושני בניה נרצחו בפיגוע בטולוז הגיעה השבוע לביתו של הרב עובדיה יוסף כדי לקבל את ברכתו ונחמתו.

אפרים מורנו

אווה סנדלר, שבעלה הרב יונתן סנדלר הי”ד ושני ילדיה אריה בן ה-6 וגבריאל בן ה-3.5 נרצחו בפיגוע בטולוז, ביקרה שלשום בבית פוסק הדור הספרדי, הרב עובדיה יוסף, כדי לקבל את ברכתו ונחמתו.

בפתח דבריו לאלמנה סיפר הרב יוסף על אברהם אבינו, „כתבה התורה כ’ קטנה, לומר שאברהם אבינו בכה מעט. ומדוע וכי לא היתה ראויה? הרי כמותה לא היה ובעלת רוח הקודש הייתה. כמו שאמר הקב”ה לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי דבריה היו ברוח הקודש. ואיך על צדיקה כזאת בכה רק מעט, אלא אברהם אבינו ע”ה ראה ברוח קודשו איך שרה עטופה בלבן וכולם יוצאים לקבלה כשאושר גדול נסוך על פניה, וכמו שמצינו בגמרא”.

„רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק, ואמרו חז”ל הקב”ה שמח בהם ככלה חדשה. לכן אמר אברהם איך אבכה, אך חשש הוא מעט ממראית העין שלא יאמרו, זה אשתו נפטרה ואינו מוריד אפילו דמעה, לכן בכה מעט, אך בסתר לבבו שמח, עין במר בוכה ולב שמח. כך היא נפש הצדיקים למעלה בשמי מרום בשמחה, וכמו שאמר התנא באבות יפה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, ואפילו מחיי נסיכים ועשירים הגדולים ביותר”.

בהתייחסו לפיגוע בטולוז אמר הרב יוסף, „אנחנו צר לנו מאד הפרידה קשה עלינו. עינינו, עיני בשר ודם. איננו יודעים חשבונות שמיים. אך בורא העולמים הטוב והמטיב חס על ברואיו, והם ודאי למעלה שמחים שמחה רבה שאי אפשר לתאר ולשער. הרבצת התורה שלהם עומדת להם לזכות בעולם הבא”.

בהמשך דבריו שהובאו באתר „בחדרי חרדים” סיפר הרב יוסף על הבבא סאלי, שהיו לו שכנים שתמיד התקוטטו הבעל ואשתו, החליט הבבא סאלי לשתף את אחיו רבי יצחק אבוחצירא, וביקש ממנו שיבוא להשכין שלום בביתם, הסכים האח ואכן החזיר את השלום לביתם, נפרד רבי יצחק מאחיו ולקח מונית בחזרה לביתו שברמלה, בדרך בנסיעתו חזרה, פגעה משאית במונית והוא נהרג במקום, צער גדול הצטער הבבא סאלי על אחיו והיה בוכה עליו יומם ולילה, משום שהרגיש אשמה בדבר כי בגללו הגיע לנתיבות, והנה ביום השלושים ואחד ראה הבבא סאלי את אחיו רבי יצחק בחלום כשהוא עטוף לבנים ושמח, אמר לו רבי יצחק עד מתי תבכה, נמצא אני בגן עדן וכולי צוהל ושמח, שמע זאת הבבא סאלי והפסיק מיד לבכות על אחיו.

לסיום ניחם הרב את אווה סנדלר, „אין לנו מושג בשכרם של צדיקים העוסקים בתורה ובמצוות, יש להם אהבה גדולה אצל הקב”ה, צריכים אנו לקבל הכל באהבה. ה’ ישמח אותך ותזכי לגדל את הבת שנותרה לחופה ולמעשים טובים, והבית שלכם מכאן ולהבא יהיה מלא אורה ושמחה תורה וחכמה, מעשים טובים, עושר וכבוד. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, בירושלים תנוחמו, נשמע עליכם בשורות טובות ישועות ונחמות ולא תוסיפו לדאבה עוד”.

[אלבום:פרוש:4224] 

באדיבות האתר החרדי „בחדרי חרדים”

באדיבות האתר החרדי „בחדרי חרדים”