A hetiszakasz פָּרָשָׁת וְזֹאת הַבְּרָכָה

Vözot hábörácháּ

 פָּרָשָׁת וְזֹאת הַבְּרָכָה


Vözot Hábráchá (5Mózes 33–34.) – mindig Szimchát Tóra ünnepén olvassák fel a zsinagógákban. Ez a Tóra utolsó szakasza, befejezése. Felolvasása utána rögtön megkezdik a soronkövetkező szakasz, az első szakasz (Brésit) felolvasását, hogy a folytonosság biztosított legyen.
Mintahogy Jákob a fiait, akikről a törzsek lettek elnevezve, halála előtt maga köré gyűjtötte és mindegyiket méltatta érdemük szerint az utolsó órák előtt, ezt tette Mózes is. Egész Izraelhez szól az összefoglaló mondat: boldog nép, mert az Örökkévalóban bízhat. Az áldások után felment Mózes a Piszgá csúcsára, de lejönni nem látta senki.

Vözot hábráchá (5Mózes 33–34.) פָּרָשָׁת וְזֹאת הַבְּרָכָה

A hetiszakasz tartalmából és a szukkoti tórai ol-vasmányok

  • Szukkotkor és Smini Áceretkor a 3Mózes 22-23-ból, a 4Mózes 29-ből valamint az 5Mózes 14-16-ból vesszük tórai olvasmányainkat. Ezek a tórai szakaszok részletezik az Örök-kévalóval kötött szövetségünkről való ünnepi megemlékezé-seinknek a zsidó naptárban „kijelölt időpontjai”-val kapcsola-tos törvényeket; valamint szót ejtenek a szukkában (ágakkal fedett kunyhóban) lakás és a szukkoti „Négy Fajta” meglen-getésének micvájáról; a jeruzsálemi Szentélyben meghozan-dó szukkoti áldozatokról; és a kötelezettségről, hogy minden zsidó évente háromszor, a három zarándokünnep – Peszách, Sávuot és Szukkot – alkalmával felutazzon a Szentélyhez „hogy lásson és láttassék az Örökkévaló színe előtt”.
  • Szimchát Torákor (a „Tóra örömünnepén”) befejezzük, majd rögvest újra el is kezdjük a Tóra szakaszonkénti felolvasásá-nak éves ciklusát. Először felolvassuk Vözot hábráchá heti szakaszát, amely felsorolja az áldásokat, amelyekben Mózes részesítette halála előtt Izrael mind a tizenkét törzsét. Mintegy visszhangozva azokat az áldásokat, amelyekben öt nemzedékkel korábban Jákob részesítette tizenkét fiát, Mózes kijelöli minden egyes törzs számára annak személyre szabott szerepét Izrael közösségén belül.– 5Mózes 33.
  • Ezt követően arról olvasunk a heti szakaszban, hogy Mózes felmegy a Nebó-hegyre, és a hegycsúcsról széttekint az Ígéret Földjén. „És meghalt Mózes, az Örökkévaló szolgája ott Móáb országában az Örökkévaló parancsa szerint… és senki sem tudta sírját egész e mai napig.”– 5Mózes 34:1–9.
  • A Tóra a következő tanúvallomással zárul: „És nem támadt próféta többé Izráelben olyan, mint Mózes, akit az Örökkévaló ismert színről-színre… és mindabban a hatalmas cselekedetben és nagy félelmetességben, amit Mózes végbevitt egész Izráel szeme előtt.” – 5Mózes 34:10–12.
  • Azt követően, hogy befejeztük a Tóra utolsó heti szakaszának olvasását, rögvest el is kezdjük újra azzal, hogy felolvassuk Mózes első könyvének első fejezetét (ez a következő szombati heti szakasz eleje), amely leírja hogyan teremtette meg Isten a világot hat nap alatt, majd hagyta abba a munkát a hetedik napon – amelyet megszentelt és megáldott mint a pihenés napját. – 1Mózes 1:1–2:3.