Mártír-istentiszteletek országszerte

Mártír-istentiszteletek országszerte  


Az országos mártír-istentiszteletek időpontjai és helyszínei 2017. május 21. és július 16. között vasárnapi napokon.


Május 21. időpontok és helyszínek
Pásztó, 10:00 óra: koszorúzás; 10:30 óra: városi emlékmű koszorúzás; 11:00 óra: megemlékezés a temetőben
Devecser, 11:00 óra: Temető

Május 28. időpontok és helyszínek

Nagykanizsa, 10:30 óra: Zsinagóga
Baja, 11:00 óra: Ady Endre könyvtár

Június 4. időpontok és helyszínek
Kispest, 11:00 óra, Temető
Mosonmagyaróvár, 11:00 óra: Temető
Eger, 15:00 óra: Temető

Június 11. időpontok és helyszínek
Nyíregyháza, 10:00 óra: Zsinagóga; 11:00 óra: Temető
Révkomárom, 10:30 óra: Temető
Balassagyarmat, 11:00 óra: Temető
Szécsény, 11:00 óra: Temető
Kiskunhalas, 11:00 óra: Zsinagóga
Székesfehérvár, 11:00 óra: Temető
Kápolnásnyék, 15:00 óra: Temető
Kecskemét, 15:00 óra: Temető
Kiskőrös, Soltvadkert, Kecel, 15:00 óra: Frankel Leó úti zsinagóga
Nagymegyer, 17:00 óra: Emléktábla

Június 18. időpontok és helyszínek

Zalaegerszeg, 9:00 óra: Vasútállomás emléktábla; 10:30 óra: Zsinagóga; 12:00 óra: Temető
Tata, 10:00 óra: Temető
Nagykáta, 10:30 óra: Temető
Esztergom, 11:00 óra: Temető
Miskolc, 11:00 óra: Temető
Salgótarján, 11:00 óra: Temető
Tatabánya, 14:00 óra: Temető
Sárbogárd, 16:00 óra: Temető

Június 25. időpontok és helyszínek
Cegléd, 9:30 óra: Zsinagóga
Veszprém, 10:00 óra: Városi emlékmű
Szeged, 10:00 óra: Holokauszt emlékmű; 11:00 óra: Zsinagóga
Nagykőrös, 11:00 óra: Zsinagóga
Győr, 11:00 óra: Temető
Kaposvár, 11:00 óra: Temető
Sátoraljaújhely, 14:00 óra: Temető
Szolnok, 14:00 óra: Zsinagóga
Békéscsaba, 15:00 óra: Zsinagóga

Június 27. kedd, időpontok és helyszínek

Vác, 10:00 óra: Zsinagóga

Július 2. időpontok és helyszínek
Debrecen, 10:00 óra: Temető
Pécs, 10:00 óra: Temető
Jászberény, 11:00 óra: Temető
Karcag, 11:00 óra: Temető; 12:00 óra: Zsinagóga
Sopron, 11:00 óra. Temető
Szombathely, 11:00 óra: Zsinagóga
Tapolca, 13:00 óra: a volt gettó fala; 14:00 óra: Temető

Július 9. időpontok és helyszínek
Soroksár, 9:15 óra: Temető
Pesterzsébet, 10:15 óra: Temető
Szekszárd, 10:30 óra: Művészetek Háza (volt zsinagóga)
Csepel, 11:30 óra: Temető

Július 16. időpontok és helyszínek
Pápa, 16:30 óra: Zsinagóga
Újpest, Pestújhely, Rákospalota, 18:00 óra: Zsinagóga

(A folyamatos egyeztetés miatt az időpontokban változás történhet. kérem, tekintse meg többször az összeállításunkat!)
 יְִתּגַַּדל וְיְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, וְיְַמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, וְִאְמרּו
א ֵמ ן .
יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא.
יְִתָּבַרְך וְיְִׁשַּתַּבח וְיְִתָּפַאר וְיְִתרֹוַמם וְיְִתנֵַׂשּא וְיְִתַהָּדר וְיְִתַעֶּלה וְיְִתַהָּלל ְׁשֵמּה
ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְלֵעָּֽלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא וְִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא וְנֱֶחָמָתא,
ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, וְִאְמרּו ָאֵמן.
יְֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא, וְַחּיִים ָעֵלֽינּו וְַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל, וְִאְמרּו ָאֵמן.
עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽינּו וְַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל, וְִאְמרּו א ֵמ ן .

Fonetikusan, régi héber kiejtéssel (askenáz)

Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábó! (A közösség: Omén!)
Böolmó di vró chiruszé vöjámlich málchuszé,
Böchájéchajn uvjajméchajn uvöchájé döchol bész Jiszróél, báágóló uvizmán kórív vöimru omén!
(A közösség: Omén! Jöhé sömé rábó mövórách löólám ulöolmé olmájó. Jiszbórách…)
Jöhé sömé rábó mövórách löólám ulöolmé olmájó.
Jiszbórách, vöjistábách, vöjiszpóár, vöjiszrajmám, vöjisznászé, vöjiszhádár, vöjiszhále, vöjiszhállol sömé dökudsó – brich hu (A közösség: Brich hu!)
löéló min kol birchószó vösirószó, tusböchószó vönechemószó, dáámiron böolmó vöimru omén! (A közösség: Omén!)
Jöhé slómó rábó min sömájó vöchájim olénu vöál kol Jiszróél vöimru omén! (A közösség: Omén!)
Ajsze sólajm bimrajmov, hu jáásze sólajm olénu vöál kol Jiszróél, vöimru omén! (A közösség: Omén!)

Fonetikusan, szefárd kiejtéssel

Jitgádál v’jitkádás s’mé rábá! (A közösség: Ámén!)
B’álmá di v’rá chiruté v’jámlich málchuté,
B’chájéchon uvjoméchon uvöchájé d’chol bét Jiszráél, báágálá uvizmán káriv v’imru amén!
(A közösség: Amén! Jöhé s’mé rábá m’várách láálám ulálmé álmájá. Jitbárách…)
Jöhé s’mé rábá m’várách l’álám ulálmé álmájá
Jitbárách, v’jistábách, v’jitpáér, v’jitromám, v’jitnászé v’jithádár, v’jitálá, v’jithálál s’mé d’kudsá – brich hu (A közösség: Brich hu!)
l’éle min kol birchátá v’sirátá, tusbechátá v’nechemátá, dáámirán b’álmá v’imru amén! (A közösség: amén!)
J’hé s’lámá rábá min s’májá v’chájim álénu v’ál kol Jiszráél v’imru amén! (A közösség: Amén!)
Osze sálom bimromáv, hu jáásze sálom álénu v’ál kol Jiszráél, v’imru amén! (A közösség: Amén!)

Fordítása magyar nyelvre

Magasztaljuk és szenteljük meg a nagy Nevét (közösség: Ámen) e világon, melyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát életetek során, egész Izrael élete során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: Ámen!
(közösség: Ámen! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön örökké! Legyen áldott..!)
Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön örökké!
Legyen áldott és dicsért, dicső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve annak, aki Szent, áldott Ő! (közösség: Áldott Ő!)
Áldottabb Ő minden áldásnál, költeménynél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s ti mondjátok erre: ámen! (közösség: Ámen!)
Jöjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk és egész Izraelre, s mondjátok erre: Ámen! (közösség:Ámen!)
Aki békét teremt magasságaiban, az hozzon békességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: Ámen! (közösség: Ámen!)

 

A GYÁSZOLÓK KADDISA